Om ROP-tjenesten

Om ROP-tjenesten

Målsettingen med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Hva er ROP-lidelser?

Personer med ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-lidelser.

Mennesker med ROP-lidelser har krav på utredning, diagnostikk og behandling, men har i mange tilfeller ikke fått den behandlingen de burde ha. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra et bredt spekter av hjelpeapparatet, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenenesten og NAV.

Hva vi gjør

Vi skal bistå ansatte i fagfeltet med å utføre kunnskapsbasert praksis, og formidle kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende.

LES MER: Kunnskap fra ROP-feltet

ROP-tjenesten skal også bidra til å redusere stigma om personer med ruslidelse og psykisk lidelse.

Tjenesten skal ikke være et henvisningssenter for pasientbehandling, da dette skal foregå i de enkelte helseforetak og kommuner.

Bakgrunn

ROP-tjenesten ble formelt etablert 1. juli 2012 og er en tjeneste sammensatt av ansatte fra tidligere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose (RKDD) og ROP- virksomheten ved Kompetansesenter Rus- Region Øst (KoRus-Øst). Tjenesten har 15 ansatte og er organisert i Divisjon psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. 

ROP-tjenesten får sitt mandat og oppgaver fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Aktiviteter

Tjenesten vil drive og støtte ulike prosjekter og tiltak som ved bruk av gyldig kunnskap gir bedre helse, livskvalitet og funksjonsnivå for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Kompetansetjenesten skal

  1. Sørge for kunnskaps- og kompetansespredning
  2. Bidra til kompetanseutvikling
  3. Delta i forskning og etablering av nasjonalt forskernettverk
  4. Bidra i relevant opplæring og undervisning
  5. Etablere og drifte faglige nettverk
  6. Ha oversikt over behandlings-og oppfølgingstjenester og formidle behandlingsresultater

Prioriterte områder

De prioriterte områdene vil gjenspeile seg i de ulike oppgavene vi drifter, det være seg kunnskapsformidling, fagutvikling, forskning, opplæring eller faglige nettverk.

Kontakt oss

ROP-tjenesten holder til ved Kjonerud kompetansesenter rett utenfor Hamar.

Her kan du ta kontakt med oss, eller finne en bestemt ansatt 

Vi gjør oppmerksom på at ROP-tjenesten ikke er et henvisningssenter for pasientbehandling, da dette skal foregå i de enkelte helseforetak og kommuner.

Personvernerklæring

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no