PRISM-CV

PRISM-CV er et databasert semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykiske lidelser. 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP eier rettighetene til norsk versjon av verktøyet, og det anbefales brukt i ROP-retningslinjen og ADHD-retningslinjen.

Hvordan skiller PRISM mellom ruslidelser og psykiske lidelser?

PRISM-CV har retningslinjer for vurderinger gjennom hele intervjuet, inkludert hyppighet og varighetskrav for symptomer, eksplisitte eksklusjonskriterier, og beslutningsregler for vanlige kilder til usikkerhet. Dette inkluderer probing og retningslinjer for å differensiere mellom primære og rusinduserte symptomer og forventede effekter av ruspåvirkning og abstinens. Videre er rusdelen (seksjonene for screening og misbruk/avhengighet) i PRISM-CV plassert i begynnelsen av intervjuet, før delene som omfatter de ulike psykiske lidelsene, slik at historien om rusmiddelbruk er tilgjengelig når de psykiske lidelsene skal kartlegges. Rusanamnesen er svært grundig og strukturert, som gir et godt grunnlag for å vurdere komorbiditet. Intervjuet måler 20 DSM-IV akse I og to akse II lidelser (antisosial og borderline personlighetsforstyrrelse). Bruk av diagnoseverktøy må alltid kombineres med en grundig klinisk vurdering, jmf anbefaling 29 i ROP-retningslinjen. 

Se Jon Johnsen gi en kort introduksjon av  PRISM og nytten verktøyet kan ha. Rolf W. Gråwe skriver i boken « Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig samtidig rus- og psykisk lidelse»(2016, s. 41) at det anbefales at minst en sertifisert bruker av PRISM ved hver behandlingsinstitusjon kan benytte dette på enkeltpasienter med spesielt sammensatte lidelser. I alle fall bør rusklinikker ha slik kompetanse. Ulrik Malt forteller her om diagnostiske utfordringer ved rusmiddelproblemer, og nevner PRISM som en anbefaling.

Nettsiden til utvikler av PRISM 

Hvordan bruke elektronisk versjon?

I PRISM-CV er intervjuets logikk lagt inn i et dataprogram som heter Blaise (brukes i operativsystemet Windows). Det vil si at etter et svar er registrert, genererer programmet neste spørsmål, basert på foregående responser. Intervjuer leser derfor kun spørsmålene som dukker opp på skjermen, og behøver ikke lete, eller huske for å vite hva neste spørsmål skal være. Programmet gir også intervjuer veiledning på hvordan informasjonen skal scores.

Når man sitter i intervjusituasjonen er det er kun intervjuer som ser skjermen, med andre ord egner PRISM seg ikke til selvutfylling.

Ved starten av intervjuet haker man av hvilke seksjoner man ønsker å gjennomføre. Man kan velge spesifikke seksjoner man ønsker å undersøke, uten å måtte gå gjennom alle. For eksempel bare gå gjennom seksjonene om rus-screening, depresjon og psykose, for å få gjennomført aktuell differensialdiagnostikk. Hvis man går gjennom alle seksjoner, så pleier et intervju å ta ca 150-200 minutter (som regel over 3-5 sesjoner). Man vil for eksempel spare mye tid på å ikke gjennomgå seksjonen som kun tar for seg vurdering av rusdiagnoser (misbruk/avhengighet), spesielt i intervjuer hvor personen har hatt mye blandingsmisbruk av rusmidler gjennom livsforløpet. Denne seksjonen trenger man heller ikke for å få differensialdiagnostikken i intervjuet. For de som bruker intervjuet i poliklinikker, så vil det av tidsmessige og praktiske årsaker, i et antall tilfeller, være nødvendig å gjøre en ekstra grundig vurdering på hvilke seksjoner man ikke vil gå gjennom.

Fordelen med elektronisk versjon sammenlignet med papirversjon er noe raskere gjennomføringstid, redusert risiko for tilfeldige feil, samt begrenset behov for å kontrollere om intervjuet har blitt fylt ut riktig. Man får til slutt en liste med foreslåtte diagnoser (hvis respondenten tilfredstiller kriteriene til en eller flere, i gitte tidsperioder). 

PRISM-CV kan kun brukes klinisk av helsepersonell som er sertifisert til å bruke intervjuet. Personer som har brukt papirversjon tidligere må sertifisere seg på nytt hvis de ønsker å bruke elektronisk versjon. 

Video: Klinisk eksempel på bruk av PRISM.

Klinisk tilpasning av PRISM

Det at PRISM er så omfattende er kanskje intervjuets største styrke og potensielle svakhet. Vi har derfor laget en liten veileder, som kan gjøre PRISM litt mer fleksibelt og brukervennlig for norske klinikere, både for de som jobber i døgnenheter og poliklinisk. Du finner dokumentet nederst på siden, under " Relatert". Det anbefales at sertifiserte intervjuere bruker litt tid på å bli godt kjent med intervjuet, for å finne en god arbeidsflyt med det.

Bruke PRISM i forskning

Man kan enten hente ut data manuelt, samt at det er en funksjon for overføring av data fra intervjuet til et SAS datasett. Deretter kan man overføre data videre til ønsket program, for eksempel SPSS. De som vil bruke PRISM i forskning må også delta på kurs og sertifisere seg.

Installering av programvare

Hver enhet eller avdeling i offentlig helsesektor som melder på deltakere, bør så tidlig som mulig etter påmelding, kontakte lokal IKT og aktuelle personer i sitt helseforetak (informasjonssikkerhetsleder eller lignende), for å informere om at det er behov for å installere og ta i bruk et nytt elektronisk kartleggingsverktøy (her PRISM) innen kort tid. Det anbefales at alle helseforetak og aktuell IKT-samarbeidspartner finner raske (midlertidige) praktiske løsninger, slik at daglig utredningsarbeid med dette ikke hindres. Manglende godt samarbeid om dette vil være et hinder for norm om god utredningspraksis, med tanke på hva nasjonale faglige retningslinjer anbefaler implementert.

Vi kan bistå med forslag til en midlertidig modell på dette som Sykehuset Innlandet HF og Sykehuspartner benytter. Hvis du opplever samarbeidsutfordringer med lokal IKT angående dette, så kan du anbefale de å ta kontakt på e-post:  torewilly.lie@rop.no, så vil de bli gitt grundig informasjon om hvordan vi anbefaler at dette løses raskt.

Det finnes ikke et regionalt eller nasjonalt organ som har myndighet til å kreve lokal datateknisk tilrettelegging og økonomiske ressurser til ønsket tid, med tanke på implementering av nye elektroniske verktøy (her PRISM) på den enkelte arbeidsplass i Norge. I den forbindelse kan det oppstå regionale forskjeller i hvordan IKT og lokal eHelse i helseforetaket håndterer slike henvendelser. Derfor må vi foreløpig løse denne problemstillingen fortløpende, inntil det i det enkelte helseforetak eller regionalt helseforetak gjøres en beslutning på å legge til verktøyet i lukket klinisk datasystem. 

Blaise/PRISM-CV fungerer på Windows XP, Vista, 7, 8 og 10. Kan ikke brukes på mac, hvis du ikke har programvare som gjør det mulig å kjøre windowsbaserte programmer. 

Pris på programvare

Når intervjuet skal brukes klinisk, må man bestille lisens til programmet Blaise, som kjører PRISM. Det koster 111 Euro for en lisens med 12 måneders varighet, og den er knyttet til pr laptop (som kan ha flere brukere). Eier av programmet Blaise krever minimumsordre på 300 Euro ved førstegangsbestilling. Dette kan løses på flere måter, avhengig av antall år og lisenser som avtalefestes. Etter førstegangsbestilling (fra og med år to med lisens) så er det opp til dere selv hvor mange lisenser på Blaise dere vil ha fremover. Det er ikke lisenskostnad på PRISM.

Siden programmet installeres lokalt på laptop, så anbefales det innkjøp av egne tilrettelagte laptoper til dette på den enkelte enhet, eller at det installeres på en eksisterende test-laptop. Det er viktig med tydelige interne retningslinjer for hvordan personvern ivaretas på elektronisk utstyr som lett kan tas med (eks minnepenn, laptop etc). Kjøp av nye laptoper, hvis det er aktuelt, vil da medføre en ekstra kostnad for den enkelte enhet. Under kurs og sertifiseringsprosessen trenger man ikke lisens på Blaise, kun når man begynner å bruke intervjuet klinisk.

Informasjon om utviklerne av PRISM-CV

PRISM ble utviklet av professor Deborah Hasin og hennes gruppe ved Columbia University og New York State Psychiatric Institute tidlig på 1990tallet. Hasin har forøvrig vært med i arbeidsgruppen om ruslidelser (substance disorder workgroup) i arbeidet med utviklingen av DSM-5. Oversettelse til norsk papirversjon ble gjennomført av psykiater Valborg Helseth i 2006. Bearbeiding til elektronisk versjon ble gjort av Eline Borger Rognli (psykolog), med hjelp fra Peter Krajci (medisinsk faglig rådgiver, dr. med), i samarbeid med en programmerer. Det var fortløpende samarbeid med Hasin for å kvalitetssikre oversettelsen til norsk. Det har deretter blitt utgitt flere oppdaterte versjoner med fokus på teknisk og språklig vedlikehold. Vedlikeholdsoppdateringer av intervjuet har blitt faglig ledet av Eline Borger Rognli, i samarbeid med Tore Willy Lie (e-læringskoordinator), samt innspill og vurderinger fra andre fagpersoner før og under oppdateringene. Siste versjon av intervjuet ble gitt ut mai 2017. På grunn av at intervjuet er veldig stort og har en kompleks oppbygging med tanke på programmering og mye tekst, så vurderer vi årlig vedlikeholdsbehov.

Video: En introduksjon til PRISM-CV av Eline Borger Rognli

Pr. 10.05.17 er det er 120 sertifiserte brukere av norsk PRISM-CV versjon.

Fagartikler om PRISM

Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders (PRISM): Reliability for Substance Abusers (1996)

Psychiatric research interview for substance and mental disorders: phenomenologically based diagnosis in patients who abuse alcohol or drugs (1998)

Diagnosing Comorbid Psychiatric Disorders in Substance Abusers: Validity of the Spanish Versions of the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders and the Structured Clinical Interview for DSM-Iv (2004)

Diagnosis of Comorbid Psychiatric Disorders in Substance Users Assessed With the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders for DSM-IV (2006)

Interrater reliability of the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders in an HIV-infected cohort: experience of the National NeuroAIDS Tissue Consortium (2006)

Feasibility of the Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders (PRISM) in a Norwegian acute psychiatric ward (2012)

Criteria and Concurrent Validity of Adult ADHD Section of the PRISM (2012)

Å skille rus og psykopatologi (2016)

Det er ikke gjennomført reliabilitets- eller validitetsstudier på den norske databaserte versjonen av PRISM. Det er noe begrenset nytte av slike eventuelle studier, siden intervjuet årlig vurderes forbedret både datateknisk og språklig.

Filer til bruk underveis i intervjuet

Det kan hende at enkelte dokumenter som brukes under intervjuet oppdateres (tidslinjer, liste over rusmidler, alkoholekvivalenter). De siste versjonene vil du finne nederst på denne siden, under "Relatert". Filnavnene inkluderer dato for siste versjon.

Kursgodkjenninger

For 2017 når ROP-tjenesten arrangerer kurs: Godkjent som 13 timer fritt spesialkurs og 13 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Godkjent av Legeforeningen som 13 timer valgfritt kurs for etterutdanning i psykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin. Ved lokale/interne kurs som ikke er gjennomført av ROP-tjenesten er det ingen godkjenninger.

Målgruppe

Leger og psykologer.

Senere under intern opplæring fra vår målgruppe: Annet helse- og sosialfaglig personale med relevant videreutdanning (på 60 studiepoeng) og tilfredstillende mengde erfaring med utredningsarbeid. Hvis aktuell ansatt vurderes av leder å ikke ha tilstrekkelig erfaring med utredning, bør det tilbys veiledning på arbeidsplassen av lege eller psykolog hvis vedkommende skal delta på kurs og bruke verktøyet i klinisk arbeid.

Kontaktinformasjon

Informasjon om kurs og påmelding

 

Tilbakemeldinger på klinisk bruk, samt faglige spørsmål og innspill:

Tore Willy Lie
torewilly.lie@rop.no
Telefon: 41 65 69 49

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no