Addiction Severity Index (ASI) og Adolescent Assessment Dialogue (ADAD)

Addiction Severity Index (ASI) og Adolescent Assessment Dialogue (ADAD) er to standardiserte og semistrukturerte instrumenter. (llustrasjonsfoto: Colourbox).

EuropASI og EuroADAD

Instrumentene Addiction Severity Index (ASI) og Adolescent Assessment Dialogue (ADAD) er revidert, utgitt i europeiske versjoner og tilpasset ulike lands spesifikke forhold.

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har rettighetene til norsk versjon av disse verktøyene.

Både EuropASI og EuroADAD er utviklet i USA (McLelland et. al 1980 og Friedman & Utada 1989), og er internasjonalt anerkjente. Begge instrumentene er revidert (ASI nå for sjette gang), utgitt i europeiske versjoner og tilpasset ulike lands spesifikke forhold.

Det er en stor internasjonal litteratur om ASI blant annet fra validitets- og reliabilitetsstudier og fra behandlingsforskning der ASI er benyttet. ADAD er noe mindre beskrevet.

Disse verktøyene er utviklet og konstruert for utredningsformål, for behandlingsplanlegging og klinisk arbeid og for evaluering og forskning. ADAD er ungdomsversjonen av ASI og anbefales for aldersgruppen 12 til 20 år.

Instrumentene er standardiserte og semistrukturerte. ASI/ADAD har en flerdimensjonal tilnærming.

Video: Introduksjon til EuropASI og ADAD av Heid Nøkleby.

EuropASI anbefales brukt i ROP-retningslinjen: Anbefaling 23 viser til at det bør gjøres en kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ernæring, helse og eventuelt kriminalitet, for eksempel ved bruk av EuropASI.

EuropASI finnes i både papir og elektronisk versjon. Den elektroniske versjonen tilbys via Checkware, og kan kjøpes enten alene eller sammen med andre verktøy.

Hovedområder

 • fysisk helse
 • utdanning/arbeid/økonomi
 • bruk av alkohol/medikamenter/narkotiske stoffer
 • familiehistorie/familie og sosiale relasjoner
 • psykisk helse
 • kriminalitet

Strukturen i hver dimensjon

 •  faktaspørsmål (som delvis kan etterprøves fra registre)
 •  pasient/klients subjektive opplevelse av problem
 •  pasient/klients vurdering av behov for hjelp
 •  intervjuers vurdering av behov for hjelp
 • vurdering av tiltro
 • tekstfelt

Mange av variablene er kontinuerlige – det vil si graden av problemer kan beskrives.

Tidsreferanser i ASI/ADAD

Inntaksintervjuet har gjennomgående «siste 30 dager» og «tidligere i livet» som tidsvinduer. Noen spørsmål er knyttet til «siste 6 måneder».

Oppfølgingsintervjuene måler endring i forhold til siste 30 dager før intervjutidspunkt. For noen spørsmål er siste 6 måneder bygget inn, og også det tidsintervallet som er valgt mellom intervjuene.

Endringsmål (innenfor hvert problemområde):

 • Enkeltvariabler som er sensitive for endring
 • Pasient/klients subjektive opplevelse av problem og vurdering av hjelpebehov (to skalaområder 0-4)
 • Intervjuers vurdering av hjelpebehov (skala 0-9)
 • Sammenfattende (sum) skår av problembelastning (skala 0-1)

Opplæring i bruk av de europeiske versjonene av ASI/ADAD

Norge følger en anbefalt europeisk mal og tilbyr standardiserte opplæringskurs for å kunne benytte instrumentene i klinisk arbeid og for forskning.

Denne malen innebærer tre undervisningsdager. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger og standardiserte rollespill i mindre grupper. Mellom andre og tredje kursdag gjennomføres to prøveintervjuer som vurderes og godkjennes før kursbevis utstedes etter fullført undervisning.

Målgruppe for opplæringen er klinikere i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer og i psykisk helsevern, ansatte i barnevern- og sosialtjeneste og forskere som ønsker å bruke instrumentene.

Kursdeltakere bør ha minimum høgskoleutdanning innenfor relevante fagområder.

Hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om deltakelse på kurs, ta kontakt med:

Grethe Lauritzen
Folkehelseinstituttet
Tlf: 40 60 36 38
E-post:  grethe.lauritzen@fhi.no

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no