Forskning ved ROP-tjenesten

Forskning er en av flere oppgaver for de nasjonale kompetansetjenestene. ROP-tjenesten har et viktig ansvar for å fremme kunnskapsbaserte helse-og omsorgstjenester nasjonalt, og forskning er et viktig bidrag i dette arbeidet. 

Det overordnede målet for ROP-tjenesten sin forskningsvirksomhet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig og ikke-medikamentell behandling, samt samarbeid og samhandling for personer med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser.

Forskningsvirksomheten skal preges av høy kvalitet, god organisering og gode arbeidsforhold og i nært samarbeid med universiteter, høgskoler, brukerorganisasjoner og kliniske miljøer nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen ved tjenesten skal bygge på noen viktige prinsipper som vi skal følge i vår virksomhet:

  • Utviklingsarbeid og forskning skal prioriteres
  • Forskningen skal være klinisk nær og ha nytteverdi for fagfeltet
  • Forskningen skal være pasientnær ved at den initieres og gjennomføres sammen med brukerorganisasjonene
  • Forskningen skal være bredt anlagt med perspektiver fra medisin, psykologi, humaniora og samfunnsvitenskap
  • Forskningsprosjektene skal representere en bredde og kan omfatte translasjonsforskning, kliniske intervensjonsstudier og annen klinisk forskning, samhandlingsforskning, epidemiologiske studier, helsetjenesteforskning og forskning på pasientsikkerhet og kvalitetsregistre.
  • Forskningen skal være forankret i behovet for ny kunnskap for å bedre tjenestene for personer med ROP-lidelse

Forskning ved tjenesten skal hovedsakelig finansieres gjennom ordinære finansieringskilder for forskning (forskningsfond ved helseforetakene, de regionale helseforetakene, helse og rehabilitering og Forskningsrådet).

Oversikt over pågående forskning ved ROP-tjenesten. De fleste prosjektene er i samarbeid med andre fagmiljøer i inn- og utland.